Pake Arjen, Beppe Geartsje (kekke) en baakster Tjitske.