It hs yn 1948.
Neist mem stiet Gorden fan Wijlen soan van Effie Bierema dochter van Marijke Scheltema, mem hjar zuster t Amerika.