Doe wie myn plan,forpleegster to wurden,en ynít D.H. to Ljouwert slagge ik oan wurk.
In jier bin ik der bleaun, mar it wie my to swier,Aug 1935.