Nei foarburg krige Hijlke de beneaming ta haed fan skoalle yn Geast.