Yn 1944 forh˙zen A.en J. nei Ljouwert, Jousmastr.14.