Heit en mem , mei’t earste bernsbern Hammie, dy ’t ,,koeka en beppe” sei.