Arjen,Jantsje en Harmke ( Hammie) troud op 7 Mei 1927 Hammie waerd berne op 6 Oct.1927.
En dut binne dan op mij nei, de lêsten fan ús slachte.
Hammy, Arjens dochter,libbet yn Canada,as widdo fan Hearke de Vegt.
Se hat 3 bern en in pear bernsbern.
Skrean op 19 Nov. 1990.