Op wei nei de fakskoalle (mei Tine K˙ken) Harns Foarstrjitte.