Yn ús tún der 't heit san snjit mei hie en dy ik fersierde mei skulpen fan 'e seedyk.