Pake Rinse kaem mei beppe hjar foarstjerren by ús yn.
Hij wie in noflike tefreden húsgenoat.
Foto is makke Juli 1931 inkele wiken foar syn stjerren.