wapen en vlag Firdgum.
In het wapen zijn twee vlasbloemen opgenomen als herinnering aan de vlasteelt in deze omgeving.
Het liggende rad (karrenwiel) in de schildvoet komt uit het wapen Camstra, waaraan Camstra State en de Camstrawei nog herinneren.
Het wiel staat ook voor de boerenkarren die van belang waren om de landbouwproducten te vervoeren.
De korenaar in het schildhoofd is een verwijzing naar het wapen van de voormalige gemeente Barradeel, waarin boven een korenschoof staat afgebeeld.
Dit is al jaren geleden door de Fryske Rie foar Heraldyk als gezamenlijk kenmerk voor de (evt.) wapens voor de dorpen in deze voormalige gemeente vastgelegd.
De vlag is een vereenvoudigde afleiding van het wapen, met daarin een vlasbloem en het karrenwiel.
Rudolf J. Broersma,
tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk