DE GROOTSTE WINDMOTOR DER WERELD

De grootste windmotor der wereld is een ,,Herkules-Metallieus”, die eenige weken geleden in bedrijf werd gesteld voor de bemaling van de polder in Friesland.
Als kuriositeit vonden we van dit feit melding gemaakt in verscheiden nieuwsbladen; omdat voor ons polderland deze moderne windbemaling van groot belang is, willen we aan ,, De Industrieële Gids” over die installatie eenige nadere bizonderheden ontleenen.
Allereerst een woord over de aanleiding tot de stichting van dit gemaal.
Het Waterschap ,,de Kloosterpolder”te Ried bij Harlingen, kortelings gevormd uit meerdere kleine polders, heeft een totaal oppervlek van 750 H.A..
Het polderpeil ligt 60 c.M.---Z.P. is; de maximum opvoerhoogte bedraagt dus 1.30 Meter.
Bestaande kleine bemalingsinrichtingen kwamen bij het tot stand komen van het waterschap te vervallen door de stichting van één groot gemeenschappelijk gemaal, waarvoor men zich oorspronkelijk een stoomgemaal had gedacht.
Gedurende de voorbereiding tot de oprichting van dit Waterschap was echter in den zomer van 1912 in den nabijgelegen ,, Groote Noorderpolder” te Firdgum, gem. Barradeel (Fr)met eene oppervlakte van 550 H.A., een windmotor-instalatie geplaatst met een raddiameter van 12 Meter en een stalen vijzel van 1.60 Meter diameter.
Het toeval wilde, dat juist het najaar van 1912 een zeer grooten regenval gaf, waarbij de windmotor te Firdgum, onder ongunstige omstandigheden dus, gemakkelijk op zijn praktische waarde als bemalingswerktuig te toetsen was.
De resultaten nu waren zeer gunstig, en het bestuur van den ,,Kloosterpolder”gaf zijn plannen voor stoomof andere mechanische bemaling op en gaf de opdracht tot levering van een windmotor met 50 % grooter kapaciteit.

Uit tijdschrift De Hollandsche revue 23-04-1914.