Kroniek Firdgum samenstelling Wietse Leistra.

De eerste bewoning was al sporadisch in de Romijnse tijd op de toen aanwezige kwelder voor de zandrug.

v.a ongeveer 700 zijn de terpen van Firdgum altijd bewoond geweest.

Einde 13e eeuw kreeg Firdgum zijn Gotisch Kerkje aan St.Nicolaas gewijd.

1471.
De klok, die in de toren hangt, heeft een doorsnede van 75 cm., en weegt 370 kg. Het randschrift luidt:

1471.
Ora pro nobis beate pater Nicolae = Bid voor ons, gezegende vader Nicolaas.
Verder wordt over Firdgum in de Oud Friesche Oorkonden 225 vermeld: sancte Niclaes sijn patroen 1528.
Hieruit blijkt, dat de kerk destijds aan de H.Nicolaas was gewijd.

1609.
Suffridus Heronis (Sjoerd Heres) Bontius Here Heins zoon, denkelijk van Tjummarum, (hij heeft zeker beide plaatsen bediend) stond hier in 1609 en nog den 20 Februarij 1624, toen hij eene kerkerekening onderteekende.

1625.
Bernard Hessels, beroepen van Oosterbierum , verroepen naar Wommels in het begin van 1627, geapprobeerd den 18 October, onderteekende hier nog de kerkerekening den 12 December 1626.

1627.
Johannes Yomelius, kwam hier in genoemd jaar en vertrok naar Minnertsga in 1628.

1629 tot 1641
Is deze plaats bediend door Ds Hachtingius te Tjummarum.

1641 tot December 1653
Door haren voormaligen predikant Vomelius te Minnertsga.

1655.
Na het overlijden van Vomelius werd J. Stonebrink predikant te Tjummarum en hier tevens beroepen en geapprobeerd den Zijn dienst heeft geduurd tot zijne afzetting den 8 October 1677.
Van dien tijd tot 1785 is deze plaats, als eene combinatie van Tjummarum, door de respectieve predikanten van dat dorp bediend, wordende hier telkens om den tweeden Zondag des voormiddags gepredikt.

1677.
Was mr. Hessel Hijlckes schooldienaar te Firdgum en was Diuke Dirksdr. zijn vrouw.
Hij is hier te Firdgum overleden.

1689.
Stond hier mr. Dirk Hessels, geboren omstreeks 1666 en blijkbaar een zoon van de vorige meester en genoemd naar de vader van zijn moeder.
Hij werd in okt. 1689 tot lidmaat aangenomen.
Hij trouwde op 30 juli 1694 met Eelk Sippes van Minnertsga en op 25 febr. 1700 werd hun zoon Sippe gedoopt.
In mei 1710 stond hij hier nog.

1733.
Werd aangenomen tot lidmaat: mr. Watze Clases, toen reeds schoolmeester te Firdgum.
Hij trouwde in okt. 1735 met Antje Joekes van Sexbierum en was in 1749 nog schoolmeester te Firdgum.
Ze zijn hier beiden overleden.

1766.
Kwam hier mr. Albartus Winsemius, schooldienaar, van Ferwoude.
Hij werd op 8 mei 1766 tot lidmaat aangenomen.
Zijn vrouw was Agnietie Gelder, dochter van ds. Bernardus Gelder van Gaast-Ferwoude.
Zij is waarschijnlijk in 1765 te Ferwoude overleden , want op 4 dec. 1765 vond boedelinventaris plaats.
Hij is evenwel te Firdgum op 1 sept. 1771 hertrouwd met Tietie Melis van Hoorn van Franeker.
De meester die tevens dorpsrechter was, is hier omstreeks 1782 overleden.
Zijn weduwe Tietie kom hier in 1792 nog voor en is in 1807 overleden.
1782 was mr. Johannes Wijpkes Elsinga hier schoolmeester en dorpsrechter.
Tot zijn jaarlijkse emolumenten behoorden later o.a. ook "14 cargld. voor 't gemis van de Duivemat in den toren".
De duiven waren dus blijkbaar uitgeroeid.

1785.
Is deze plaats, als eene combinatie van Tjummarum, door de respectieve predikanten van dat dorp bediend, wordende hier telkens om den tweeden Zondag des voormiddags gepredikt.

1785 tot 1792.
Is deze plaats door eenen kandidaat bediend, doch in het laatstgenoemde jaar is met het afbreken der kerk de openbare godsdienst hier opgehouden en behoort dit dorp thans eigentlijk tot geene kerkelijke gemeente, hoewel de meesten te Tjummarum ter kerk gaan.

1794.
9 juli Aanbesteed het afbreken der zoozeer vervallen kerk en het repareeren van den toren te Firdgum.

1795.
4 september Te koop op het kerkhof te Firdgum 30.000 oude Friesche steen.

1815.
Werd het schooltje nog bediend door mr. Elsinga, doch vóór 1817 werd het opgeheven, ongetwijfeld wegens te gering aantal leerlingen.
De oude J.W. Elzinga leefde hier in 1883 nog en heette nog steeds "master".
De school was echter verdwenen.

1819.
Aug. 14 Verkocht de zathe Camstra-State onder Firdgum.

1823.
9 september Floreenplichtigen verkiezen in de school te Firdgum een floreenontvanger van dit dorp.

1824.
18 maart. Verkoop Camstra State, bewoond door Wed.Klaas Cornelis van Gelderen en kinderen.

1825.
17 september. Boelgoed van enige paarden, koeien en schapen Herberg op Dijkshoek.

1831.
15 september. Boelgoed van paarden, koeien en schapen. Herberg op Dijkshoek.

1832.
15 september. Boelgoed van 12 Terschellinger veulens, 2 melke koeien en 3 ossen.in de Herberg op Dijkshoek.

1834.
9 september Boelgoed van 20 Terschellinger veulens. Herberg op Dijkshoek.

1835.
5 september Boelgoed van 25 Terschellinger veulens in de Herberg op Dijkshoek onder Firdgum.

1836.
11 september. Boelgoed van 25 Terschellinger veulens meest metbruin en zwarte blessen en wat meer geveild zal worden. In de Herberg op Koehool.

1837.
24 juni. Verschijfschieten 1e eene zilveren zak-tabaksdoos 2e snuifdoos en 3e horlogeketting. Herberg op Dijkshoek.

1838.
29 maart Schijfschieterij te Dijkshoek tonder Firdgum om een zilveren tabaksdoos, snuifdoos en uitpluizer.

1867.
Wordt te Firdgum wederom een nieuwe openbare lagere school geopend.
Aan het hoofd werd op 1 aug. van dat jaar Pieter J. Smidts geplaatst.
Hij was hulponderwijzer te Akkrum.

1869.
kwam Hermannus Sterringa; hij was hulponderwijzer te Bergum en ruilde dus van woonplaats met zijn voorganger.
Deze onderwijzer is in 1898 niet-eervol ontslagen vanwege onzedelijke handelingen.

1881.
26 maart De Friesche rederijkerskamer G. Japiks te Leeuwarden voert op: De boekhâder fen keapman Habbema, ûnútjown toanielstik fen W. Dykstra en Rjucht en Sljucht of oarsom, fen T.G.v.d. Meulen.
Twintig inwoners van het dorp Firdgum (250 zielen) vertrekken in deze dagen naar N.-Amerika.
In 1899 kwam zijn opvolger S. Gorter, hoofd van de school te Lenthe (Ov.).
Onder zijn hoofdschap werd in 1902 een nieuwe school gebouwd. Opgevolgd door D. Leijenaar van Idsegahuizen.

1901.
9 maart Aanbesteding door de Kerkvoogdij voor het bouwen van 4 werkmanswoningen Camstrawei 10-12-14-16.

1902.
Nieuwe school in Firdgum in gebruik.

1910.
Aanbesteding Kerkvoogdij voor het bouwen van een bakkerij.

1911.
Kwam A. Venema, onderwijzer te Leeuwarden en eerder te Houtigehage.

1914.
Werd hij hoofd van de school te Oudkerk.

1914.
M. Reidsma, onderwijzer te Sexbierum, op 24 nov. te Firdgum benoemd.

1913.
18 maart, Boelgoed Camstra-State ten verzoeke van B.T.v.d.Weg.

1915.
17 maart. Boelgoed ten verzoeke van de heer v.d. Staag Camstrawei 22.

1918.
16 oct. Boelgoed ten sterfhuize van de heer Lettinga Dijkshoek.

1919.
19 maart. Boelgoed ten verzoeke van de heer Wierda Camstrawei 41

1920.
Febr. Brand in de braakhokken Camstrawei 10 en 12.
Afgraving terp Firdgum.

1922.
Restauratie toren.

1926.
Feest 25 jarig bestaan van de school, dit werd gehouden op het Oude Hof ten zuiden van de Camstra-State.

1927.
Zangvereniging en onthoudersvereniging “Hald Moed” houd op 30 nov. een zang en toneeluitvoering.
De later opgerichte Dorpsvereniging “Hald Moed” is vermoedelijk hier naar genoemd.

1928-1929.
Verschillende schaatswedstrijden op de Put bij Dijkshoek.

1934.
Opheffing school.
Mede door het vertrek van meester Reidsma in 1934 die heel veel feestjes en gezellige avonden voor heel het dorp verzorgde is in 1938 de vereniging “”Hald Moed” opgericht.
Piet v.d.Zee was èèn van de oprichters.
Deze kroniek wil een kort overzicht geven van wat er nog bekend is van wat er na 1938 door deze vereniging gedaan is.

1938.
Oprichting van de Ver.”Hald Moed”.
Het begon als kaatsclub voor jongens en groeide uit tot een dorpsvereniging.

1953.
dec. Firdgum aangesloten op electrisch.
17 nov. Brand in de bakkerij van Wiersma Camstrawei.

1954.
5 febr. “Hald Moed” Schaatswedstrijd estafette op de Put ( de vroegere ijsbaan van Tzummarum.)
Deelname 8 parturen. De uitslag was: 1e pr. J de Vries-Boomstra-Sikkema-Sj Koopal. 2e pr.J.v.d.Zee- mej.R.Terpstra-S.Miedema. 3e pr.D.Zwager-J.Faber-Vis-H.Boomsma.

1965.
1 april Boerenboelgoed te verzoeke van Tj.Boomsa Camstrawei Firdgum.

1978.

vrijdagavond 6 oct. Optreden van de Firdgummer Roel Slofstra in “Wapen van Barradeel”

1979.
Eerst door de ruilverkaveling en nu door hevige sneeuwval is Firdgum afgesneden van de buiten wereld.

Op 6 april een Firdgummer avond bij Roel Slofstra en Sijbe Krol er werd een dorpsraad opgericht.“Vereniging Firdgum” met de volgende leden: Durkje v.d.Walt, Marten Huizinga, Sybe Krol, Jouke de Vries, Sjoerd de Boer, Rienk Dijkstra, Roelie Mosselman en Emile Vogels.
27 dec. Firdgum eindigde bij de zeskamp in de sporthal als 4e.

1980.
De houten lichtpalen zijn nu geheel verdwenen en vervangen door ondergrondse leiding.
Sept. Firdgum heeft met het dorpsfeest meegedaan er werd een wagen versierd met de toren van Firdgum er op.

1981.
30 dec. Firdgum eindigde als 4e bij de jaarlijkse zeskamp in de “Harnehal” van alle dorpen uit Barradeel.

1986 .
5/6 sept. Firdgummer heren werden bij het dorpsfeest bij het nummer touwtrekken 1e .
Op 14 nov. Werd in het “Wapen van Barradeel” de eerste vergadering van “Firdgum Hald Moed” gehouden.
Als nieuw bestuur werd gekozen: voorzitter H.Hoeksma, Penningmeester Kl.Huizinga, Secretaresse D.v.d.Walt.

1987.
vrijdag 10 mei. Restauratie van de toren gereed en reünie van oud Firdgummers met ruim 200 personen.
18 juli Kaatswedstrijd.

1988.
16 juli kaatswedstrijd
9/10 sept. Dorpsfeest Tzummarum- Firdgum voor het eerst Firdgum versierd en deed mee met 2 versierde wagens in de optocht, èèn haalde de publieksprijs.
Bij het touwtrekken behaalde Firdgum de 1e en 2e prijs en mochten de wisselbeker mee naar huis nemen.
Behalve enkele onderbrekingen bestaat “Hald Moed” dit jaar 50 jaar.
Op 1 oct. wordt er een feestavond in het “Wapen van Barradeel” gehouden.

1989.
17 juni: kaatswedstrijd
3 dec. Sinterklaasfeest voor de kinderen op de Camstra-State bij de fam Hettinga.< br> Elke donderdagavond krijgen de Firdgummers dansles.
febr. Zijn de kinderen uit Firdgum naar het Franeker zwembad geweest.
28 april slotbal.
Toneel: Firdgum heeft meegedaan met een éénakter festival in de Koornbeurs in Franeker.
Sikke La Fleur 85 jaar, schrijft de geschiedenis van Firdgum.
Door dorpsbelang is een bank aangeboden en geplaatst door Hans Bruinsma.
Hek begraafplaats gerestaureerd en door Jan Murk geschildert.
In dit jaar deed Wietse Leistra rond Firdgum veel terpvondsten de oudsten dateren uit de Romeinse tijd .
Firdgum heeft dit jaar nieuwe en vernieuwde parkeerplaatsen gekregen.
17 juni kaatsen.

1990.
“Hâld Moed” Dansles voor beginners.
17 maart 20.00 Feestavond in het “Wapen van Barradeel” met toneel van “Hâld Moed”.
23 juni kaatsen.
Archeologisch onderzoek terpen Firdgum door Wietse Leistra en Yeb Hettinga.

1991.
2 febr.Schaatswedstrijd op de Put. 35 deelnemers, veel pret en plezier en er was ook een Koek en Zopie.
Bij de kleintjes ging de 1e prijs naar:1 Petra Spoelstra en 2e naar Siepie Huizinga.
Jongens tot 14 jaar: 1e prijs Tabe Huizinga, 2e prijs Rienk Huizinga.
De groten hadden een Sledenwedstrijd Man en Vrouw en onderweg wisselen.
1e prijs: Mark Hettinga en Trijntje v.d.Walt, 2e prijs Lieuwe Anema en Atje van Krimpen. 2e prijs: Herman Veldman en Klaske Huizinga.
Firdgum aangesloten op de kabel.
11 mei. Kunst en kitsch op de Camstra-State.
22 juni kaatsen.

1992.
13 Juni Kaatspartij.

1993.
19 juni Kaatspartij
Wietse Leistra geeft een boekje uit “Sikke Verteld” geschiedenis Firdgum.
Firdgum op de kabel aangesloten.

1994.
De oudste Inwoner van Firdgum Sikke La Fleur is om gezondsheidsredenen verhuisd naar Verzorgingshuis Klaarkamp in Franeker.
Zijn broer Albert binnenkort ook.
Sikke is nu 90 jaar en heeft 87 jaar in hetzelfde huis Camstrawei nr.14 gewoond.
2 april. Sportieve avond Sporthal. Sjoelen : 1 Joke Visser, 2 Afke Hettinga, 3 Johan van Krimpen.
Kaatsen: Tineke Huizinga, 2 Bart Kramer, 3 Jan Visser.
2 juli: Kaatspartij.

1995.
Febr. Door de grote vraag verschijnt er een 2e druk van “Sikke verteld” Door Wietse Leistra.
17 juni. Bezichtiging van de gerestaureerde grafkelder fam. Telting.
1 Juli Kaatspartij.

1996.
Febr. Kaatsen en Sjoelen in Sporthal. Winnaars sjoelen: 1 Meindert Spoelstra, 2 Joke Visser, 3 Klaske Huizinga.
Winnaars Kaatsen: 1 Jan Wiersma, 2 Emiel Vogels, 3 Herman Veldman.
30 maart. Toneeluitvoering “Gouden Dagen” in het “Wapen van Barradeel”.
Juli. Kaatspartij met 120 kaatsers.
Oct. met 17 kinderen en begeleiders naar zwembad “De Blauwe Golf” Leeuwarden.
Nov.Spelavond in de sporthal met koud en warm buffet.

1997.
Kaatspartij.

1998.
Kaatspartij.

1999.
10 juli Kaatspartij.

2000.
Elektrische besturing van de klok een feit.

2000.
17 juni Kaatspartij

2001.
Stichting Yeb Hettinga Skoalle werd opgericht.

2002.
11 oct.opening Yeb Hettinga Museum.

2010.
Restauratie toren Firdgum.

2011.
17 juni. Terponderzoek naar bewoning dorpsterp.

2012.
Rijksuniversiteit Groningen en Yeb Hettinga Museum reconstrueren een gebouw van graszoden, zoals bekend uit het terpengebied rond 700 n.Chr.