Heel oude kaart zonder jaartal.

Een herte lokwinskjen mei jo jierdei.p> De tjerkerie.

Bron:Jaap Faber.