Camstrawei 27. Familie Huizinga. Op deze boerderij woonden voorheen: T. Zijlstra , Tj.Boomsma en Y Hiemstra. Deze boerderij was voorheen eigendom van de Kerkvoogdij.

BOEREBOELGOED TE FIRDGUM
Op Woensdag 30 Maart 1927 s,morgens 9.30 zal ten huize en verzoeke van den Heer IJ. Hiemstra te Firdgum, bij boelgoed contant worden verkocht:
LEVENDE HAVE bestaande in:
7 beste melk en kalve koeien en 1 hokkeling, 3 paarden, 12 kippen en 1 haan.
BOERENREEUW en GEREEDSCHAPPEN, waarbij: 3 hooiwagens, 3 aardkarren, waarbij 1 met gierbak, gareel met hoofdstel, zaaimaschine, landrol, dorschrol, nieuwe kunstmeststrooier, zelfbinder, aardappelsorteermaschine, graanwinde met zeven, cultivator, ploeg, vorenploeg, wiedploegje, een en twee paards eggen, roepelkleed, 2 roepelbanken, dekkleed, graan en aardappelzeven, zakken, slijpsteen, dito voor maschinemessen, kookpot, perspomp, ladders, bindstokken, 250 aardappelbakken, meelkist, kafbak, kruiwagens, mestkruiwagen met planken, vorken en griepen, paardentuig, tonnen, emmers enz.
VOORTS: 21 bakjes pootaardappelen (de wetten). 15 dito bonte star, hooi, stro, mest en gier en een heerenrijwiel .
EENIG HUISRAAD waarbij: spiegelkastje, secretaire, kapstok, kolomkachel, 2 hanglampen, groote en kleine trap enz.
Op de sate gelegenheid voor berging van fietsen.

G. Heeringa Berlikum l.c. 24 maart 1927.

Belangrijk boerenboelgoed te FIRDGUM.
Noraris R.De Groot te Sexbierum, zal op Donderdag 1 April 1965 smorgens 9.30 ten huize en ten verzoeke van de heer Tj.Boomsma te Firdgum, bij boelgoed a contantant verkopen :
Een melkrijk beslag vee:deels ingeschreven in het F.R.S., van ouds her vrij van mond en klauwzeer, T.B.C. en vrij van abortus (vierkant stempel), bestaande uit: 10 melke en kalve koeien en rieren; 2 vette koeien, 5 hokkelingen, 2 koekalveren en voorts 2 paarden w.o. 1 stermerrie Boerenreeuw en gereedschappen: o.m. Luchtbandwagens, giertank 600 liter, bietensnijder, graantransporteur, aardappelsorteermaschine (van Manen Berlicum) , electr.motor 2 p.k., kruiwagens, 2 p. maaimaschine (Mc.Cormick), aardappelpootmaschine, 2 schaar stoppelploeg, kunstmeststrooier (Vicon) , wagens, elect. gierpomp, roestvrijstalen melkemmer met toebehoren, eggen, sleephark enz.
Bezichtiging:
Vrijdag 26 maart 1965 s,middags van 1-4 uur en op de boelgoedsdag van 7.30- 9.30 uur.
Boekjes met uitvoerige omschrijving, speciaal van het vee,ad f 1.- verkrijgbaar bij de notaris en bij de oproeper A. de Vries te Wijnaldum.