Foto: W.Leistra

Grafkelder familie Telting in Firdgum opgeknapt.

Op het kerkhof van Firdgum heeft de oud Franeker familie Telting een grafkelder.
Deze kelder heeft in de loop der jaren nogal wat geleden van vorst en waterschade.
Zo was de grote deksteen onder anderen door bevriezing van water in spleten, op verschillende plaatsen gescheurd en ingestort.
Door het werk van enkele geintereseerde dorpsgenoten, (Wietse Leistra, Yeb Hettinga en Theo .v.d.Walt) en na toestemming van de kerkvoogdij welke eigenaar van deze grafkelder was, is de deels ingestorte kelder weer geheel gerestaureerd.
Mede door de financiele medewerking van de familie Gratema, afstammelingen van de Teltings, kon er een nieuwe deksteen van 3 meter lengte geplaatst worden.

Notaris Telting woonde in 1829 met zijn vrouw Nieskea Reiniera Wentholt en zijn dochter Egberdina Maria in het toenmalige Ockingahuis aan de Voorstraat in Franeker.
Na het overlijden van mevr. Telting-Wentholt in 1862 kwamen de stoffelijke resten van het gezin weer tezamen in de op het kerhof van Firdgum gebouwde grafkelder.
Notaris was in 1846 al gestorven en zijn dochter Egberdina, die weduwe was van ds. Huegnin in 1853.

Veel leden van het geslacht Telting hebben in het Martenahuis in Franeker gewoond.
Ze vervulden veel openbare functies en hebben door hun wetenschappelijk werk veel belangrijke bijdragen in hun tijd geleverd.
Het archief van de stad Franeker onder andere, is destijds geordend door vader Isaak en zoon Albertus.
Beiden zijn ze ook secretaris van de stad geweest.

Ockingahuis werd in 1887 afgebroken en op dezelfde plaats werd een nieuw Klaarkamsterweeshuis gebouwd, mede mogelijk gemaakt door schenkingen van de familie Telting en Heugenin, zoals nog te lezen valt op de gevelsteen.
In 1986 werd het al jaren leegstaande weeshuisgebouw verbouwd tot leeszaal en bibliotheek.
Teneinde het feit van de resrauratie van de grafkelder niet helemaal onopgemerkt te laten voorbij gaan, zal Watze-Hiddema, op uitnodiging van de Oudheidkundige Vereniging “Oud-Barradeel” en “Tresoar” vrijdagavond 8 uur in “Het Wapen van Barradeel” in Tzummarum een lezing over de familie Telting verzorgen.

W.L.