foto W.L.

BELANGRIJK BOEREBOELGOED TE FIRDGUM

Notaris Okkinga te Harlingen zal Dinsdag 18 Maart 1913 smorgens 8 uur ten verzoeke van den heer B.T.van der Weg op de boerderij “Camstra-State” te Firdgum, bij boelgoed tegen contante betaling verkoopen :
1 Een uitmuntend jong BESLAG VEE, van 20 melke en kalve koeien, 6 hokkelingen en eenige suupkalveren; voorts: 9 beste werkpaarden van verschillende leeftijden w.o.makke rijpaarden van 10-7 en 6 jaar oud, 5 schapen met en zonder lammeren.
2 BOERENREEUW en GEREEDSCHAPPEN, als: 2 tilbury,s, w.v.1 nieuw, kapwagen, alles met Collingsassen, arreslee, 4 beslagen hooiwagens, w.o. 2 met ijzeren assen, 5 aardkarren, klaverbak, melkwagen, 2 eggewagens, dorschmaschine met hekelrad, zweelmaschine en hooischudder , braak en slijpmaschine, aardappelsorteermaschine, zware landrol, cultivator, 4 ploegen, 4 ijzeren eggen, graanwinde, tieme en touw, 4 roepelbanken, roepelkleed, 3 koolzaadkleden, draagkleden, bascule met 150 kilo gewicht, schalen en evenaar met 150 kilo gewicht, bintstokken, bintladder, 3 holle kruiwagens, 1 platte dito, pijpegalen, kret met planken, sleepen, 2 paar dubbele gereiden, 3 enkele dito, belletuig, enkele en dubbele zijlen, voor en achter binten, beagen, hamen en leidsels, gereidkast, barte met leggers, 700 aardappelbakken, aardappel en graanzeven, harken, vorken, griepen , splitlod, stal en paardedekens, snoeibeitels, slijpsteen, linnen-graan en aardappelzakken; voorts 2 koperen emmers, dito melkbus, houten emmers, enz.
3 AARDAPPELS onder de hoop, als: 2 hoopen Blauwe, 2 hoopen Roodstar, 3 hoopen Dunbars, 1 hoop Flambouwes (groote) en 1 hoop dito kleine.
4 VLAS, als: Eene partij ongeroot vlas van 7 pondemaat en eene partij droog geroot vlas van 4 pondemaat.
5 MEUBILAIR als: 2 eikenhouten kabinetten, 1 dito secretaire, een groote kast, eenige stoelen, lappenbank, 3 koperen ketels, 3 dito gotelingen, dito handketel, blikken emmers, en voorts eenig koper en glaswerk en aardewerk.
N.B. Op de sate is geen gelegeheid tot stalling, terwijl hondekarren, koekdisschen en hakblokken niet op de hieming worden toegelaten. Het vee is te bezichtigen uitsluitend op Donderdag en Zaterdag 15 Maart, telken van 10 tot 4 uur.
Boekjes, bevattende de optieposten a 10 ct. Verkrijgbaar bij den notaris, bij den oproeper Veenstra te Tzummarum en op “Camstra-State” voormeld.
Op tijd en plaats vermeld zullen nog, bij boelgoed contant, worden verkocht voor mej. De Wed. Brems, wegens inkorting van hare boerderij, twee werkpaarden , beide mak bij ’t spoor.
l.c. 14 maart 1913.