Foto: W.Leistra

HALD MOED FIRDGUM KAATSUITSLAGEN 1999

Jongens en meisjes 10 partuur.
Winnaarsronde.
1e pr. Gerrit Zijlstra, Stefan de Bruin, Anouk Dijkstra.
2e pr. Pieter Vogels, Pietrik Janne van der Meij, Eelke Goodijk.
3e pr. Jacob Dijkstra, Simen de Vries, Brigit Norbruis.

Verliezersronde.
1e pr. Arjen Wiersma, Bernard Goeman Borgesius, Rene Zijlstra.
2e pr. Hans Fongers, Paul Spoelstra, Anke Marije Knol.
3e pr. Albert Zijlstra, Remco Geertsma, Fracien de Jong.

Dames 5 partuur
Winnaarsronde.
1e pr. Gretha Zijlstra, Tineke Huizinga, Heleen Goodijk.
2e pr. Hilda Zijlstra, Trijntje Bruinsma, Lena Bleeker.

Verliezersronde.
1e pr. Bianca Leistra, Marja v.d.Wal, Petra Spoelstra.
Oudste deelneemster: Eke Grond.

Heren A. 8 partuur.
Winnaarsronde.
1e pr. Wim Seepma ( koning). Johannes Kolthof, Willem Meijer.
2e pr. Feitzen Talsma, Fokke de Vries, Kees Jouwersma.

Verliezersronde.
1e pr. Jacob de Jong, Haije Hempenius, Robert Cuttress.
2e pr. Atze Hempenius, Richter Strikwerda, Jacob Jonker.

Heren B 14 partuur.
Winnaarsronde.
1e pr. Emile Vogels, Gert Jan Visser, Paulus Ennema.
2e pr. Mark Hettinga, Jacob de Vries, Douwe Travaille.
3e pr. Jaap Rienks, Jaap Vellinga, Rintje de Vries.
4e pr. Lieuwe Meijer, Sipke Wiersma, Hans Bruinsma.

Verliezersronde.
1e Rienik Post, Douwe Wissman, Syb v.d.Zwaag.
2e Jeroen Mosselman, Tjeerd Zwager, Theo v.d.Walt sr.
Wisselbeker oudste deelnemer: Hans Bruinsma.

HALD MOED FIRDGUM KAATSUITSLAGEN.17 JUNI 2000

Jongens en meisjes 8 partuur.
Winnaarsronde.
1e pr. Jelmer v.d.Wal,(koning), Samme Dijkstra, Wilfried Kingma.
2e pr. Jacob Dijkstra, Brigitta Noordhuis, Jeroen de Haan.

Verliezersronde.
1e pr. Diederik Goeman Borgesius, Jannie Visser, Jelmer v.d. Meer.
2e pr. Eelco Goodijk, Redmer v.d.Meer, Hilbert de Vries.

Heren A.poule kaatsen 6 partuur.
1e pr. Willem Meijer, Sipke v.d.Wal, Gerrit Zijlstra.
2e pr. Jaap Bonnema, Jeroen Mosselman, Johan Hogerhuis.
3e pr. Wigle Anema, Fokke de Vries, Paul Spoelstra.

Heren B. 10 partuur.
Winnaarsronde.
1e pr. Site Wassenaar, Hans Hettinga, Siep v.d.Zwaag.
2e pr. Jelle Velsma, Jan Smids, Douwe Wissman.
3e pr. Gerrit de Koning, Ronald van Vliet, Thom Laanstra.

Verliezersronde.
1e pr. Siebe Haakma, Bjinse v.d.Zwaag, Albert de Vries.
2e pr. Jan Reitsma, Sipke Wiersma, Daan Stellingwerf.
Oudste deelnemer: Jan Smids (wisselbeker)

Dames 5 partuur.
1e pr. Greta Zijlstra, Hanna B. Schuiling, Marja v.d.Wal.
2e pr Etje Talsma, Loekie Velsma, Jelleke de Bruin.
3e pr. Eke Grond, Piety de Vries, Sita Talsma.
Oudste deelneemster: Jelleke de Bruin (wisselbeker)

HALD MOED FIRDGUM KAATSEN 2001 (datum onbekend)

De jaarlijkse kaatswedstrijd van Hâd Moed in Firdgum is altijd een bijzonder gebeuren.
Firdgum telt misschien een 6o tal inwoners maar de liefhebbers voor deze partij komen van heinde en ver.
Er deden dit jaar 105 personen mee , jong en oud.
Er was een grote publieke belangstelling, het was prachtig dorstig weer, zodat Dirkje met haar staf in de consumptietent een drukke maar vruchtbare middag had.
Emile Vogels bijgestaan door Simon v.d.Zee bij de jeugd, Wigle Anema bij de A.groep en Jelleke de Bruin bij de dames hadden een drukke middag met 35 partuur, maar de vaart zat er goed in zodat Emile om 6 uur de prijzen kon uitreiken.
Op 3 velden waren de perken gelegd door Hans Bruinsma en Siebe Faber.
Bij de jeugd was Jacob Dijkstra de jonge koning, bij de A’s was het partuur van Wigle Anema oppermachtig en bij de dames won het partuur van Eke Grond.
Het geregeld kaatsen in de sporthal bij de heren winterdag was bij Eke wel herkenbaar.
Dan de B.groep.
Ongekende krachten komen in Firdgum naar voren.
Onder anderen Theo v.d.Walt zijn meesterlijke terugslagballen, Jan v.d.Wal die in de eerste omloop de boven gemakkelijk kon vinden, maar later kwam te weinig trainingsarbeid naar voren, dit in tegenstelling met Ate Bijlsma, die in de laatste partij geweldig van zich afsloeg.
Piet Haarsma zijn kwaliteiten zijn genoegzaam bekend.
Dan de finale in de B.groep tussen de parturen van vader Vogels en zoon Vogels, die tot grote verrassing en vreugde door de oudste gewonnen werd 5-4 6-6.
Een prachtige dag.
De uitslagen waren als volgt.

Heren A. Winnaarsronde.
1e pr. Wigle Anema, Fokke de Vries, Sjoerd Hogerhuis.
2e pr. Willem Meyer, Atse Hempenius, Paul Spoelstra.
3e pr. Johan Wiersma, Roel Brolsma, Teade de Vries.

Verliezersronde.
1e pr. Gerrit Zijlstra,Wim Wassenaar, Diederik Goeman Borgesius.
2e pr. Rienik Post, Willem Reitsma, Rinse v.d.Mey.

Heren B. winnaarsronde.
1e pr. Jan v.d. Wal, Tabe Huizinga, Leo H.Vogels.
2e pr. Emile Vogels, Tjeerd Zwager, Sipke Wiersma.
3e pr. Jan Visser, Durk Houtsma, Douwe Wissman.

Verliezersronde.
1e pr. Piet Haarsma, Ate Bijlsma, Marten Huizinga.
2e pr. Johan van Krimpen, Theo v.d. Walt, Paulus Ennema.
Oudste deelnemer: L.H.Vogels.

Dames. Winnaarsronde Poule kaatsen.
1e pr. Eke Grond, Froukje Talsma, Carolien Hiske Muller.
2e pr. Greetje Dijkstra, Lena Bleeker, Diane Hettema.
3e pr. Tineke Huizinga, Heleen Goodijk, Jelleke de Bruin.
Oudste deelneemster: Albertje Zijlstra.

Jeugd Winnarsronde.
1e pr. Jacob Dijkstra, (koning), Mariette v.d.Wal, Yvonne Laanstra.
2e pr. Albert Zijlstra, Teade Westra, Hilda Stienstra.
3e pr. Hans Wassenaar, Anouk Dijkstra, Jelte v.d.Zee.

Verliezersronde.
1e pr Anke Marije Knol, Michel Norbruis, Alvin Bastemeyer.
2e pr. Dennis de Bruin, Jetty Westra, Martijn de Haan.
3e pr. Jeroen de haan, Jannie Visser, Oane Veldman.

De 12 prachtige kransen werden geschonken door de familie Huizinga. HULDE

HALD MOED FIRDGUM KAATSEN 29 JUNI 2002.

Toen Hans Bruinsma en zijn kompanen op de vrijdag voor de kaatspartij voor mannen, vrouwen en jeugd druk waren met het leggen van lijnen enz. stonden de hemelpoorten wijd open.
Nat tot op hun hemd moesten deze doorzetters zorgen dat alles tot in de puntjes klaar zou zijn voor de grote dag.
Ook het opbouwen van de tijdelijke “Herberg” op het Heegje ondervond tijdens de opbouw last van het vele water.
Echter Theo en Durkje zijn door de jaren heen bebiten in de traditie van het razendsnel opbouwen van de tent.
In totaal hadden zich 30 parturen opgegeven.
De commissie die zich met het samenstellen van deze parturen bezig hield, diende ervoor te zorgen dat elk partuur in leeftijd, kracht en ervaring bijeengebracht moest worden.
Angstig kijkend naar de lucht stonden de permanente commissieleden zonder jacquet en hoge zijden, maar met korte lange broek waaruit nog maagdelijk witte knieën staken,op de heilige kaatsgrond.
Maar wie schetst hun verbazing toen halverwege de morgen een vrolijk zonnetje door de grauwe wolken te voorschijn kwam.
De gezichten klaarden meteen op en er was vreugde alom.
Discjockey Durkje gooide er enthousiast een toepasselijk muziekje tegenaan dat door sommige leden uit “volle borst”meegezongen werd.
Precies om klokslag 12 kon er worden begonnen met de eerste partijen.
Met onverzettelijke blik in de ogen liepen groot en klein over het veld om hun tegenstanders eens moris te leren.
Ondanks het feit dat de verbale kwaliteiten van sommige kaatsers ver uitging boven hun atletische, ontwikkelde er zich toch vaak een spannende wedstrijd waarbij de toeschouwers oren en ogen tekort kwamen.
Volgens Douwe Zwager en die kan het weten- had hij nog nooit zo’n spannende kaatsdag meegemaakt sinds de tijden dat hij zelf nog actief was in deze sport en vele prijzen in de wacht sleepte.
Met enigszins misprijzende blik op outfit van de spelers, memoreerde hij dat de mannen vroeger tijdens het kaatsen allemaal hetzelfde gekleed waren nl; schapenwollen sokken, lange onderbroek fabr.J.enT. met laaghangend kruis en een pet op.
Al met al werd het nog een mooie dag die voor de winnaars nog bekroond werd met prachtige herinneringstekens en bloemenkransen.
Hoewel in stilte nog werd gehoopt op een muzikale bijdrage aan het feest door één van de muziekcorpsen uit Tzummarum of een afvaardiging hiervan, bleef de voor hen gereserveerde plek op het land leeg.
Nadat de prijzen waren verdeeld moesten Durkje en haar barkeepsters nog flink in het spier om de dorstigen te laven en de hongerigen te voeden.
‘Savonds, het liep al tegen half negen, verlieten de laatsten van het sportieve volkje, sommigen ietwat wankelend, het veld.
Dankzij het werk van de vrijwilligers- die volgens een toeschouwer ook minstens een vetleren madaille verdienden- is het weer een geslaagde dag geworden.

Jeugd winnaarsronde.7 partuur.
1e pr. Albert Zijlstra,(koning), Hilbert de Vries, Yvonne Laanstra.
2e pr. Klaas Bonsma, Teade Westra, Johannes v.d.Veen.
3e pr. Bernard Goeman Borgesius, Simone Bonsma, Teake B. Siderius.

Jeugd verliezersronde.
1e pr. Gonda v.d.Veen, Nicole Hempenius, Douwe Veenstra.
2e pr. Piet Jetzes Heeringa, Afke Feenstra, Minke Dijkstra.

Heren B. Winnaarsronde 10 partuur.
1e pr. Sipke v.d.Wal, Marten Huizinga, Douwe Wissman.
2e pr. Roel Brolsma, Ate Bijsma, Remco v.d. Walt.
3e pr. Lieuwe Anema, Meindert Spoelstra, Siep v.d.Zwaag.
Heren B. verliezersronde.
1e pr. Willem Reitsma, Bjinse v.d.Zwaag, Simon Dijkstra.
2e pr. Marc Hettinga, Jan Bleeker, Theo v.d. Walt.
Wisselprijs oudste deelnemer: Sipke Wiersma.

Dames 5 partuur.
1e pr. Etje Talsma, Aaltje Bleeker, Carolien Hiske Muller.
2e pr. Lena Bleeker, Tjitske v.d.Hem-Haakma, Sanne Dijkstra.
3e pr. Tineke Huizinga, Ellen Jensma, Pietie de vries.
Wisselprijs oudste deelneemster : Loekie Velsma.

Heren A. Winnaarsronde 8 partuur.
1e pr. Marco Seepma, Atze Hempenius, Diedrik Goeman Borgesius.
2e pr. Cristiaan Goeman Borgesius, Bouke Siderius, Ronald van Vliet.

Heren A. Verliezersronde.
1e pr. Jan Haakma, Edwin Seepma, Jan Talsma.
2e pr. Wim Seepma, Paul Spoelstra, Albert de Vries.