Foto: W.Leistra

De jaarlijkse kaatspartij in de jaren negentig. Zittend in het gras : It Anema. op de tractor is Anne Ben Wateler.

HALD MOED FIRDGUM 1 JULI 1995, 123 DEELNEMERS.

Jeugd Winnarsronde.
1e pr. K.Jouwersma, M.Wiersma, A.Mosselman.
2e pr. A. Dijkstra, P.M.Vogels, M.Bleeker.
3e pr. F.Talsma, N.Jouwersma, Jac.v.d. Mei.

Verliezersronde.
1e pr. W. de Koning, A.Tjoelker, P. de Vries.
2e pr. G.Zijlstra, Joh.Kolthof, I.v.d.Akker.

Dames Winnaarsronde.
1e pr. J. Meijer, T.v.d.Walt, W.Marssum.
2e pr. A.Faber, J.Jonk, g. Seepma.

Verliezersronde.
1e pr. R.Kramer, L.Veldsma, A.M.Bosma.
2e pr. H.Brandsma, I.Bouma, H.Marsum.

Heren A. Winnaarsronde.
1e pr. W.Seepma, Teake v.d.Walt, J.Reitsma.
2e pr. W.Anema, J.de Jong, J.Jonker.
3e pr. S.Gredanis, R.Huizinga, Kl. Vellinga.

Verliezersronde.
1e pr. J.Mollema, J.Wiersma, J.Mosselman.
2e pr. F de Vries, D.Noordenbos, M.Andringa.

Heren B Winnaarsronde.
1e pr. S.v.d.Zee, N.Huizinga, S.v.d.Zwaag.
2e pr. L.Anema, S.Wiersma, Th.v.d.Walt jr.
3e pr. G.de Koning, D.Houtsma, B.v.d.Zwaag.

Verliezersronde.
1e pr. J.Visser, W.Reitsma, Th.v.d.Walt sr.
2e pr. J.Draijer, Kl Bouma, B.Kramer.

HALD MOED FIRDGUM 6 JULI 1996 120 DEELNEMERS

Jeugd winnarsronde.
1e pr. Leo Vogels, Aaltje Bleeker, Paul Spoelstra.
2e pr. Kees Jouwersma, Arjen Wiersma, Marja v.d.Wal.
3e pr. Marco Seepma, Jelmer v.d. Wal, Maria de Haan.

Verliezersronde.
1e pr. Gerrit Zijlstra, Nelly Jouwersma, Hans Fongers.
2e pr. Johannes Kolthof, Haaye Dijkstra, Richt Dijkstra.

Dames.
1e pr. Gretha Westra, Anna Faber, Miriam Woudstra.
2e pr.Etje Talsma, Hedwig Brandsma, Trijntje v.d. Walt.
3e pr. Hilda Zijlstra, Jannie Jensma, Loekie Veldsma.

Verliezersronde.
1e pr. Jellie v.d. Zee, Joke Bouma, Klazina Dijkstra.
2e pr Sjoerdje Draijer, Jannie v.d.Zee, Wilma Marsum.
Oudste deelneemster: Jannie v.d.Zee.

Heren B. klasse. Winnaarsronde
1e pr. Emile Vogels, Wiltje Westra, Sipke Wiersma.
2e pr. Foeke Terpstra, Jitse de Jong, Daan Stellingwerf.
3e pr. Jelle Veldsma, Jan Visser, Simon Dijkstra.
4e pr. Piet Haarsma, Tiemen Dijkstra, Leo H. Vogels.

Heren A. Klasse. Winnaarsronde.
1e pr. Jochum Mollema, Johan Groeneveld, Arjan de Koning.
2e pr.Wietse Leistra, Durk Terpstra, Haaye Hempenius.
3e pr. Wim Seepma, Fokke de Vries, Paulus Brandsma.

Verliezersronde.
1e pr. Wietse Hempenius, Klaas Tichelaar, Henk Bonnema.
2e pr. Richard Strikwerda, Roel Brolsma, Gosse Schuiling.

Oudste deelnemer: Bartele Kramer.
Oudste deelneemster: Jannie v.d.Zee.

HALD MOED FIRDGUM 1997 110 deelnemers.

Jeugd Poulekaatsen.
1e pr. Sijbe bij de Leij, Jelmer v.d.Wal, Arnold Mosselman.
2e pr. Leo E Vogels, Jacob v.d.Mei, Pieter de Jong.
3e pr. Gerrit Zijlstra, Nelly Jouwersma, Paul Spoelstra.

Heren B. Winnaarsronde
1e pr. Gerrit de Koning, Rienk Huizinga, Theo Kramer.
2e pr. Jouke Jouwersma, Wayne Cuttress, Tom Laanstra.
3e pr. Jelle Velsma, Sipke Wiersma, Hans Bruinsma.
4e pr. Sipke Chr.v.d. Zee, Marten Huizinga, Theo v.d.Walt.

Verliezersronde.
1e pr. Sijbe Haakma, Robert Cuttress, Leo H.Vogels.
2e pr.Emile Vogels, Jeroen Mosselman, Dirk Houtsma.

Dames Winnaarsronde.
1e pr. Bea Cuttress, Jannie Jensma, Aaltje Bleeker.
2e pr. Jellie v.d.Zee, Vereonica Telinga, Annie Tuinman.

Verliezersronde.
1e pr. Bianca Nauta, Froukje Talsma, Jitske Postma.
2e pr.Tineke Schat, Roelie Dusselaar, Gretha Seepma.

A.Klasse winnaarsronde.
1e pr. Wim Seepma, Arjen de Koning, Steven Smids.
2e pr. Jan Haakma, Klaas Tichelaar, Atze Hempenius.
3e pr. Feitzen E. Talsma, Tjebbe Brandsma, Ronald Schat.

Verliezersronde.
1e pr. Rein Smids, Roel Brolsma, Pieter Dijkstra.
2e pr. Wigle Anema, Gosse Schuiling, Jacob Nammensma.

Oudste deelneemster was: Jannie Jensma.
Oudste deelnemer heren was Leo Vogels.
Er was muziek op het terrein en ieder deelnemer kreeg een vaantje.

HALD MOED FIRDGUM 1998

Zaterdag 20 juni de grote kaatspartij in Firdgum.
Dit jaar 90 deelnemers v.a. 7 jaar tot 78 jaar.
De Firdgummer arena was nou niet bepaald een biljartlaken, maar toch werd er fel gekaatst om de prijzen.
Om de kaatsbal te laten stuiten was niet bevorderlijk voor het tussenspel, want een stuit zat er in de meeste gevallen niet aan.
Noemenswaardige blessures deden zich gelukkig niet voor.
Dirkje met haar helpers deden in de feesttent goede zaken, vooral vanwege het mooie weer.
Hoofdscheidsrechter was Hans Bruinsma en de algehele leiding berustte bij Lieuwe Anema.

UITSLAGEN.
Jeugd 8 partuur. Winnaarsronde:
1e pr. Gerrit Zijlstra (koning), Simon de Vries, Alie Bleeker.
2e pr. Hans Fongers, Arjen Wiersma, Ant Margriet Vogels.

Verliezersronde:
1e pr. Sijbe bij de Leij, Jacob Dijkstra, Hans Wassenaar.
2e pr. Pieter Vogels, Martha Bleeker, Diederik Goeman Borg.

Dames 6 partuur.
1e pr. Marrit Veldman, Aaltje Bleeker, Mirjam Wiersma.
2e pr. Eke Grond, Greetje Dijkstra, Jannie v.d.Zee.
3e pr. Hedwig Brandsma, Lena Bleeker, Loekie Velsma.
Wisselprijs oudste deelneemster Loekie Velsma.

Heren A. 6 parturen.
1e pr. Teake v.d.Walt, Tjebbe Brandsma, Jan Talsma.
2e pr. Haije Hempenius, Sipke v.d. Walt, Jacob Jonker.
3e pr. Klaas Tichelaar, Arjan de Koning, Albert de Vries.

Heren B. 10 partuur. Winnaarsronde:
1e pr. Sipke v.d.Zee, Rintje de Vries, Daan Stellingwerf.
2e pr. Mark Hettinga, Robert Cuttress, Bartle Kramer.
3e pr. Wayne Cuttress, Willem Reitsma, Melle Rienks.

Verliezersronde:
1e pr. Jelle Velsma, Sipke Wiersma, Remco v.d.Walt.
2e pr. Piet Haarsma, Theo v.d.Walt jr., Durk Houtsma.
Wisselprijs oudste deelnemer: Sipke Wiersma.
De kransen werden aangeboden door Cafe- Restaurant “Het Wapen van Barradeel” .