Onderste rij v.r.n.l. Bert de Jong bijna 100 jaar wonend in Amerika, dan nog twee de jong jongetjeseerste rij staand v.r.n.l; 2e Hinke de Vries 4e Wiltje Schaafsma, 5e Tietje Zwager.bovenste rij 5e van rechts Jeltje Posthumus en 6e Willemke Boomsma.