w


Hannie Rienks,Maaike de Jong,Bauke v/d Weg,Jelte v/d Zee,de Jong, A.Westra,Jan Faber,Jantje Steensma,Betsje Kramer,de Groot,Theo Binnema, Lutske de Vries,Tine Talsma,Hein v/d Zee en Jan de Vries.achterste is Juf Dijkstra.