Burgemeester en Wethouders van Barradeel wenschen op Donderdag 15 Mei 1902, s,middags 12 uur,aan te besteden: Het bouwen van eene School met twee Lokalen te Firdgum. Bestek en voorwaarden met teekening liggen van heden af ter inzage op de Secretarie en zijn tegen inzending van f 0,55 Verkrijgbaar bij den Gemeente-Architekt A.Lettinga te Sexbierum. Aanwijzing op het terrein op Zaterdag 10 Mei, voorm. 11 uur Sexbierum, 24 April 1902.

Burgemeester en Wethouders der Gemeente Barradeel wenschen aan te besteden Op 23 September 1902, voorm.11 en 11,5 uur: Het leveren van de meubelen in de nieuwe school te Firdgum. Aanwijzing in loco op Vrijdag 19 September voorm. 11 uur.

Opheffing openbare lagere school te Firdgum Bij Kon.besluit is ongegrond verklaard het beroep van M.Reidsma e.a. te Firdgum tegen het Besluit van Ged.Staten tot goedkeuring van het besluit van den raad der Gemeente Barradeel Tot opheffing der school te Firdgum. Notaris R. Jollema, Sexbierum

Schoolgebouw-Firdgum. Op tijd en plaats zal prov. publ. worden verkocht het voormalig Schoolgebouw der O.L.S. te Firdgum, Kad. groot 10 are 25 ca.. Aanvaarding en betaling 1 Aug. 1934. Bezichtiging op verkoopdag van 2-4 uur. Biljetten verkrijgbaar.