foto W.L.

Camstrastate na de restauratie Begin jaren negentig.

Eigenaars en Pachters.
ca 1500 Syts Riencksdr. Camstra, getrouwd met Ruurt Roorda
1511 Juw Roerde of Roorda
1549 Rienck van Roorda en zijn vrouw Rixt Sickedr. van Juckema
1549 - 1560 Ruurt van Roorda, getrouwd met Hylck Galedr. van Galama
1560 - 1596 Hylck Galedr. van Galama
1596 - 1605 Ael van Roorda, getrouwd met Werp Werps van Juckema
1605 Ruurt van Juckema en zijn vrouw Edwer Gerroltsdr. van Cammingha
ca 1626 Gerrolt van Juckema
na 1691 Edwert van Juckema, getrouwd met Duco Martena van Burmania
ca 1691 - 1705 Taco van Burmania
1705 - 1711 ervan van Taco van Burmania
1711 - 1728 Rinse Rinses Roorda
1728 - 1738 Mink Cornelis (pachter)
1748 - 1758 Pytter Steffens (pachter)
1758 Broer Pytters (pachter)
1768 - 1788 Abele Jans (pachter)
1788 - 1798 Ids van Loon (pachter)
1818 Klaas van Gelder (pachter)
1819 - na 1945 familie Telting
1828 - 1863 Mr. Albartus Telting
na 1945 de heer en mevrouw Van der Weg
1983 familie Yep Hettinga
1997 familie Bijlsma