foto W.L.

Tijdens de restauratie van de gevels Camstrastate was heel duidelijk te zien waar in vroeger jaren ook een ingang was geweest, namelijk boven de kelder (gevangenis)

Foto vanuit het zuiden genomen.

Verkoop Camstra- State te Firdgum.

Isaac Telting, Notaris te Franeker, zal op Zaterdag den 14 Aug. 1819, des middags tegen 1 uur, ten huize van Sikke Daniels La Fleur, kastelein te Tzummarum, bij opbod verkoopen:
Een heerlijke Zathe, groot 120 pondematen, zoo bouw als Weiland met Huis en Schuur, Hoving en Plantage, genaamd Camstra- State staande en gelegen onder Firdgum, door Klaas Cornelis van Gelder en vrouw als huurders gebruikt, voor het rispen der vrucht door den kooper te aanvaarden, geschiedende deze verkoop in 26 percelen, breder bij biljetten omschreven .
l.c.13 aug.1819.