In het archief van de Oude Gemeente Barradeel vonden we een heel interessant boekje genaamd: Proeve van Straatnaamgeving voor de Gemeente Barradeel 1953 Ieder dorp in onze oude gemeente heeft er een map bij gekregen met de naam: Straatnaamgeving 1953. Voor 1953 hadden de toen bestaande straten nog geen officiële naam, maar dit is nadien verandert. Hoe deze namen tot stand zijn gekomen is vaak heel interessant en vind u in deze mappen. Heel vaak staat er interessante geschiedenis bij en is echt de moeite waard om te lezen.

FIRDGUM.
Het dorp Firdgum vormt de oudst bekende nederzettig in deze gemeente.
Reeds in de 2e helft van de 8e eeuw wordt dit dorp in de annalen genoemd en is afgeleid van het geslacht Ferdinga, welk hier woonplaats had (uitgang um).

De inwoners hadden geruime tijd de bijnaam van “de Wortelkoppen” gehad, doch een verklaring voor dit woord is niet gegeven.

De grenzen van het dotp zijn de volgende:
In het Noorden de Waddenzee; in het Oosten de Westgrens van Minnertsga; in het Zuiden de gemeentegrens met Franekeradeel en in het Westen de oostgrens van Tzummarum.

MINNERTGASTERWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende van einde bebouwde kom Tzummarum in Oostelijke richting tot grens bebouwde kom Minnertsga, ongeveer 900 M. ten Zuiden van het eigenlijke dorp.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Hoofdverbindingsweg met Minnertsga.
VOORSTEL: TSJESSINGAWEG.
TOELICHTING:
Lopende vanaf Oostgrens van het dorp Tzummarum in Oostelijke richting tot het eindpunt van de Ferniaweg te Minnertsga.
BIJZONDERHEDEN:
Daar geen historische naam voor het weggedeelte, lopende vanaf de Oostgrens van het dorp Tzummarum tot de oostgrens van het dorp Firdgum, ontleend aan de geschiedenis van het dorp, bekend is, is het dienstig geacht de Tsjessingaweg tot aan de Oostgrens van Tzummarum te laten doorlopen.

FIRDGUMERWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tsjessingaweg in Noordelijke richting tot aan Dijshoek; dit gehuchtje ligt aan de voet van de vroegere Zeedijk. (Dykshoek of Dykshorn).
ONTSTAAN DER BENAMING:
Hoofdweg van en naar het dorp Firdgum.
VOORSTEL: Camstraweg.
BIJZONDERHEDEN:
Hierdoor wordt de naam van de ten Westen van deze weg gelegen oude stemgerechtigde boerderij “Camstra-State” vastgelegd.
Het Camstra-geslacht was een zeer voornaam land-adel.
In de boerderij bevinden zich nog zeer oude gewelven.

FIRDUMERMIEDLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tsjessingaweg in Zuidelijke richting tot de grens met de gemeente Franekeradeel en verder tot Ried.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Verbindingsweg met de Firdgumer Mieden.
Voorstel: Firdgumer Miedlaan.

MIDDELWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Oostgrens van het dorp Tzummarum tot de Westgrens van het dorp Firdgum, dwars door het eigenlijke dorp.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie voor verklaring Tzummarum.
VOORSTEL: HEEREWEG.
TOELICHTING:
Zie Tzummarum.