foto W.L.

VAN BRUIDSTOOI TOT VOLKSVOEDSEL.

Hoe de aardappel de wereld veroverde.br Heden, aldus het Vad., is het 250 jaar geleden, dat te Brugge een zekere Antoon Verhulst werd geboren, aan wien de verbreiding van den aardappel als volksvoedsel hier te lande wordt toegeschreven.
De eerste aardappel was reeds een 150 jaar daarvoor als curiositeit in Europa ingevoerd.
Het eigenlijke geboorteland van den aardappel is het kustgebied van de Cordille ras de los Andes in Chili en Peru, waarvan hij zich verder over Amerika verspreidde.
Toen de Spanjaarden inde zestiende eeuw aan de Westkust van Zuid-Amerika op verovering uittrokken, leerden zij van het oude cultuurvolk der Inca’s den aardappel kennen.
In de bergen werd hij ,,papa”, doch aan de kust ,,patata”, genoemd, waarvan later het Vlaamsche woordpatatten en het Engelsche ,,potato ” is afgeleid.
De Spanjaarden brachten de plant als een botanische curiositeit mee naar Europa, waar zij vanuit Spanje haar weg vond naar Italië, Bourgondië en de Nederlanden.
Men beschouwde in het Europa van die dagen den aardappel niet als voedsel doch slechts als een curiosum, en ook wel als sierplant.
Een typisch voorval moge dit illustreren.
Vanuit Weenen had de plant via Frankfort haar weg gevonden naar Wiesbaden, waar prof. Johannes Matheus haar in een bloempot te pronk zette voor zijn venster.
De dochter van zijn vriend was over de bloeiende plant zo verrukt, dat zij den hoogleeraar verzocht de plant te mogen hebben om op haar trouwdag de bloem als haartooi en als versiering op haar bruidsjapon te mogen dragen.
Tot een algemeen gebruik als volksvoedsel werd eerst de stoot gegeven door den Vlaming Antoon Verhulst, zoals onomstotelijk bewezen is in een in 1859 verschenen studie van den Belgischen historicus L.Torfs in zijn boek ,, Fastes des Calamitês Publiques”.
Van Vlaanderen uit verbreidde de teelt zich naar ’t Noorden; in 1761 prijkte tusschen de Friesche dorpen Tzummarum en Firdgum een heel veld met aardappelgewas.

L.C.17-08-1942.