10-05-1987 Reunie in Firdgum.

Ter gelegenheid van de restauratie toren.
Vrijdagavond 8 uur was het een drukte van belang in Firdgum, wat was namelijk het geval.
De oude toren, die in slechte staat was, werd geheel gerestaureerd, dit naar aanleiding van diverse acties op financieel gebied, op touw gezet door dorpsbelang Tzummarum-Firdgum, deze vereniging heeft hier veel werk voor verzet.
De weder opgerichte Sportvereniging “Hald Moed” uit Firdgum komt de eer toe dat zo vele Firdgummers vrijdagavond in zo’n grote getale naar Firdgum kwamen.
Verwelkomd door vrolijke klanken van de Tedmerblazers uit Tzummarum, kwamen ruim 200 mensen bijeen om de restauratie van de oude toren te bezichtigen, alles zag er weer keurig uit, de klok luide als van ouds, het kerkhof en het toegangspad lagen er netjes bij.
Hulde aan de Firgumers die dit allemaal in orde hebben gemaakt.
Later werd de bijeenkomst voortgezet in de oude school, die opgesierd was met een fototentoonstelling, en waar iedereen met passen en meten toch een plaatsje kon vinden.
De heer v.d.Zwaag uit Tzummarum vertelde iets over oud Barradeel.
Uit zijn verhaal bleek dat Firdgum het oudste plaatsje van Barradeel was, alle plaatsen in de vroegere gemeente hadden een open verbinding met de zee,( toen de Middelzee genoemd).
De eerste aardappelen in Friesland werden rond 1700 bij de Camstra-State verbouwd.
In 1890 woonden in Firdgum 200 mensen, thans ongeveer 90.
De heer Lautenbach, vroeger van Tzummarum, vertelde over de kerktoren.
Deze memoreerde dat Firdgum in 1785 een eigen dominee bezat, dit duurde echter maar 3 jaar, in 1788 werd de kerk afgebroken.
Firdgum had nog al wat bezittingen, zowel huizen als landerijen.
De schoolreisjes en de Firdgummerschool werd ongeveer 50 jaar geleden opgeheven, die werd bekostigd door de toren, bovendien kregen de kinderen met Sinterklaas een cadeautje.
Dit alles is allang verleden tijd, de bezittingen zijn opgegaan in de Kerkelijke Gemeente Tzummarum-Firdgum.
Een dia-serie over oud en nieuw Firdgum werd verzorgd door de heer Piet v.d.Zee, die er een en ander bij vertelde.
Het oude winkeltje, de bakkerij en al de oude toestanden kwamen weer tot leven, een prachtige serie.
Een koor uit Harlingen zorgde voor twee optredens voor de vrolijke noot.
De financiele zorgen voor deze avond moesten goed gemaakt worden, door een uigebreide bingo.
Na afloop van dit alles was er nog gelegenheid voor een dansje.
Het jonge bestuur van “Hald Moed” kan terug zien op een geslaagde avond.

Bron: een oud Firdgumer.