De oude bakkerij.

AANBESTEDING
De heeren kerkvoogden te Firdgum zullen op Woensdag 4 Mei, des namiddags 5 uur , In het lokaal aanbesteden:
Het bouwen van eene bakkerij met bergplaats te Firdgum.
Het bestek met tekening zijn verkrijgbaar tegen toezending van f 1 bij A.Lettinga Az.,architect Sexbierum, 20 April 1910.
l.c. 20 april 1910.

Direct gevraagd 2 a 3 bekwame timmerknechten.
Nieuw werk, bakkerij Firdgum.
P.M. de Boer, timmerman aannemer te Franeker.

R. de Vries, Bakker, Firdgum, vraagt direct of met November een jonge knecht, niet beneden 16 jaar.

Ernstige binnenbrand in bakkerij te Firdgum.
Bij bakker Wiersma te Firdgum onstond Zondagavond omstreeks twaalf uur boven de oven een ernstige binnenbrand.
De rookontwikkeling was zeer hevig.
De Firdgumer brandweer was vrijwel direct aanwezig, evenals de Tzummarumer.
De laatste hoefde echter geen dienst te doen.
Er is veel waterschade veroorzaakt bij het bluswerk.
Een paar spuitgasten hebben de gehele nacht bij de bakkerij gewaakt.
l.c. 17 nov. 1953.

Uit de hand te koop aangeboden de Brood-, Koek- en Banketbakkerij staande te Firdgum, eigen aan de Kerkvoogdij der N. H. Gem.te Firdgum.
Omzet 9-10 zak.
Aanvaarding direct, behoudens goedkeuring.
Gegadigden gelieven zich te vervoegen bij de heer A.R.Rienks, pres-kerkv. te Firdgum.
l.c. 29 nov.1950.