1931 Foaroan f.l.n.r: Sijke de Lang, Anne v/d Weg,Lyske Ploegstra, Jelle de Groot, Yn'e midden: Jan Faber, Theo Binnema, Piet v/d Zee. Efteroan: Lukke de Vries.