Hielendal efteroan; Sjoerd F.Dijkstra en juffer de Vries.Dêrfoar Willem v/d Veen, Oene Miedema, Wiebe Miedema, Jappy A Kuiken, Tsjerk v/d Veen,Tiede Talsma, Klaske Hiemstra,Jan Herrema,Tsjomme Nicolai, Geartsje Visbeek, Liskje Visbeek,Tytsje Schiphof en mei bern op'e earm: frou Nicolai. Dêrfoar; Gryt Buwalda, Jan Tj.Zwager, Durkje Nicolai, Hein Groeneveld, Gerrit A. Kuiken, Hendrik Tolsma, Bauke Hiemstra, Klaske Hiemstra, Klaas Visbeek, Sytske J.Zwager, Afke Zwager, frouw Cornelia la Fleur- de Haan mei op de earm har dochterke Jantsje. Dêrfoar; Sytske Nicolai, Wiebe Groeneveld, Sijke Groeneveld, Klaaske Groeneveld, Gryt Miedema, Afke Visbeek, Lysbeth Visbeek, Gerrit Dijkstra, master Leienaar. Foaroan;Nynke Nicolai, Antsje Marra, Metsje Nicolai, Cornelis D.Hoekstra, Eelkje S. de Haan, Renske Jensma, Fogeltsje Nicolai, Pieter Y.Postma en Sikke la Fleur.