Sate en Landen en Bouw en Weiland te Firdgum.

Notaris K.Okkinga te Harlingen zal, mede ten verzoeke van zijn ambtgenoot W.Jensma te Franeker, op Dinsdag 2 November 1937, des nam. 2 uur, in de herberg van Miedema te Tzummarum, finaal verkopen:
a. De geheel aan een kavel gelegen zeer vruchtbare Sate en Landen met uitstekend onderh.Stelphuizinge en 2 Arbeiderswoningen e.a. te Firdgum, geheel groot 12.27.85 H.A Geheel vrij van erfdienstbaarheden. Te veilen in 11 perceelen.
Geboden op: perc. 1 F.3715, 2 F.1140, 3 F.1105, 4 F.1053, 5 F.1079, 6 F.1055, 7 F.641, 8 F.1126, 9 F.1229, 10 F.1199 en 11 F.964.
b. Het perceel uitmuntend Weiland a.d. Middeldijk aldaar, groot 1.78.90 H.A. Bod f.1088.
c. Het perceel vruchtbaar Bouwland ten oosten van het vorig perceel gr.2.42 H.A. Bod f.1011.
d. Het perceel uitmuntend Weiland a.d.Firdgummermiedweg aldaar gr.2.17.60 Bod f.1009.
Totaal geboden op perceelen a.b.c. en d f. 53.486.20.
Een en ander tot Nov. Maart Mei a.s. in huur bij den heer P.T.Boomsma.
Aanv. de bouwl. terst. na de toewijzing, de weil.den 5 Mrt. 1938 en de huisperc. 12 Mei d.a.v.