Het Tsjerkepaed in Firdgum: hier was van 1867-1902 de dorpsschool gevestigd.

De kerkvoogdijkas van Firdgum.
In “Onze Kerk” beantwoordt ds. J.v.Veen, predikant te Tzummarum e.o. waaronder Firdgum behoort, de volgende vragen, hem gesteld door een niet genoemde:
1. Is het waar, dat de kerkvoogdij van Firdgum aanzienlijke subsidie gegeven heeft tot het bouwen van de openbare lagere school?.
Dit is waar. Het oude schoolhuis, de vroegere pastorie, werd pl m. 1830 gesloten, waarna de kinderen het onderwijs te Tzummarum volgden.
Nadat dit huis wegens bouwvalligheid in 1854 was afgebroken, werd in 1867 de tegenwoordige onderwijzerswoning met schoollokaal gebouwd.
De kerkvoogdij gaf hiervoor een som van f.1000 ineens en gedurende 10 jaren telkens f.600.
2. Is het waar, dat door vroegere kerkvoogden zooveel geld is zoek geraakt? De vraag is verkeerd gesteld.
Niet de kerkvoogden alleen, maar alle floreenplichtigen hebben zich daaraan schuldig gemaakt.
Jarenlang lieten zij door de kerkvoogdijkas hun dorpslasten enz. betalen.
Dank zij vooral den inkomsten der pastorielanden taste men in een goed gevulde beurs en liet de gelden rollen.
Dat was in den tijd, toen men spottend zeide, dat de rijken wel, maar de armen niet …..bedeeld werden.
In het geheel is op deze wijze, de rente bijgerekend een f.20.000 zoek gebracht.
Voor het laatst komt de post “dorpslasten” voor in de rekening van 1901, ten bedrage van f.615,50.
Waarom drong u niet dadelijk op boedelscheiding naar de grondslag van de verhouding van voor 100 jaren aan ?
Bron: Piter Tigchelaar.