SEDERT DE HERVORMING PREDIKANTEN TE FIRDGUM.

Suffridus Heronis (Sjoerd Heres) Bontius Here Heins zoon, denkelijk van Tjummarum, (hij heeft zeker beide plaatsen bediend) stond hier in 1609 en nog den 20 Februarij 1624, toen hij eene kerkerekening onderteekende.
1625. Bernard Hessels, beroepen van Oosterbierum , verroepen naar Wommels in het begin van 1627, geapprobeerd den 18 October, onderteekende hier nog de kerkerekening den 12 December 1626.
1627. Johannes Yomelius, kwam hier in genoemd jaar en vertrok naar Minnertsga in 1628.
Van 1629 tot 1641 is deze plaats bediend door Ds Hachtingius te Tjummarum; van 1641 tot December 1653 door haren voormaligen predikant Vomelius te Minnertsga.
Na het overlijden van Vomelius werd J. Stonebrink predikant te Tjummarum en hier tevens beroepen en geapprobeerd den 10 Januarij 1655.
Zijn dienst heeft geduurd tot zijne afzetting den 8 October 1677.
Van dien tijd tot 1785 is deze plaats, als eene combinatie van Tjummarum, door de respectieve predikanten van dat dorp bediend, wordende hier telkens om den tweeden Zondag des voormiddags gepredikt.
Van 1785 tot 1792 is deze plaats door eenen kandidaat bediend, doch in het laatstgenoemde jaar is met het afbreken der kerk de openbare godsdienst hier opgehouden en behoort dit dorp thans eigentlijk tot geene kerkelijke gemeente, hoewel de meesten te Tjummarum ter kerk gaan.
Bron: Wumkes