Schoolhuis

Dit huis is gebouwd op de plek waar de vroegere Pastorie heeft gestaan. Van 1867- 1902 heeft dit huis dienst gedaan als School en Woning en werd voor veel doeleinden gebruikt o.m. was hier ook dank zij meester Sterringa een bibliotheek in gevestigd en werden er vergaderingen in gehouden. De bekende kunstenaar Jan Murk de Vries heeft dit pand later gekocht en gebruikt dit o.m. ook als atelier.
Daarvoor woonde hier de bekende zanger Roel Slofstra.

7 aug. 1878.
Verbouwing Schoolhuis en het oprichten van een Schoolbibliotheek.
Dankzegging voor de ruime subsidie uit de kerkfondsen voor de verbouwing van het door mij bewoonde en thans naar genoegen afgewerkte huis, ben ik zo vrij met het verzoek tot u te komen om zo veel in uw vermogen is te willen bevorderen------het oprichten en in stand houden van eene Schoolbibliotheek, dit zolang hierin niet door het Bestuur deze Gemeente wordt voorzien.
Hoogachtend------H.Sterringa hoofdonderwijzer.

13 aug.1936
Kinderbibliotheek der Ned.Herv.Gemeente van Firdgum.
De kinderbibliotheek der Ned.Herv.Gemeente van Firdgum wordt tot wederopzeggen toe in bruikleen afgestaan aan de oudercommissie van de Openbare lagere School te Tzummarum.
Jaarlijks voor 1 sept. zend het hoofd der school een verslag van den staat, het onderhoud en het gebruik der bibliotheek aan de adm. kerkvoogd te Firdgum .
Hij doet verslag vergezeld gaan van de bijgewerkte boekenlijst.
Namens de Kerkvoogdij van Firdgum K.B. van der Weg en A.R. Rienks.

1937 Bibliotheek.
Jaarverslag omtrent staat, onderhoud en gebruik der bibliotheek, aanwezig in de O.L.S. te Tzummarum, Eigendom der Ned.Herv. Gemeente te Firdgum.
Het is gebleken dat de bibliotheek in een behoefte voorziet.
Niet minder dan 1674 maal werd een boek uitgeleend.
Van welk een waarde ze voor het onderwijs is, is moeilijk in een paar woorden uit te leggen.
Leesgeld betaalden de kinderen uit Tzummarum 1 cent per boek, de kinderen uit Firdgum waren hiervan vrijgesteld.