35 Jarig huwelijksfeet van Ale Hein Trvaille en Tjitske Travaille-Bonsma op 21 aug. 1976.

Bovenste rij v.l.n.r: Sijbe Travaille (zoon),Lilla Travaille-Gorter (schoondochter getr.met Sijbe),Tjitske Kuiken (dochter van Willy, Willy Kuiken-Travaille (oudste dochter), Jantien Travaille (jongste dochter),Grietje Sijbesma-Travaille (3e dochter), Wilma Bonsma, Willy Bonsma, Baukje Bonsma, Piet Sijbesma, Jan Sijbesma, Klaas Bonsma.
Kinderen 2e rij: Tjitske Lautenbach, Ane Jan Bonsma, Tjitske Sijbesma, Uco Lautenbach, Ane Travaille.
3e rij v.l.n.r: Hein Kuiken, Sijtske Lautenbach-Travaille, Adri Travaille, Molle de Haan, Hein Travaille, Jane Travaille-Wielenga, Jacob Lautenbach, Gerrit de Kaste, Anna Bonsma-Machiela, Jetske Bonsma-Lont, Hennie Travaille, Jan Prosje, Johannes Bonsma.
Voorste rij: Jelle Hein Kuiken, Sijbe Sijbesma, Sijke de Haan-Travaille, Ale Hein Travaille, Tjitske Travaille-Bonsma en Grietje de Kaste-Travaille.