plm. 1956,Ette en Sjoerd Talsma voor huis Keasterwei 5.
bron: S.F.Talsma