Trouwerij van Samme F. Talsma en Fokje Bakker.
bron: S.F.Talsma.