Mevr. Hoekstra,Tetje, Klaasje, Dirk,Renske en dhr. Hoekstra met Tetje haar trouwen in 1954.

bron: Dirk Hoekstra Amerika.