Hiltje Bandsma-Bleeker, Gelbrichje Bleeker-Rodenhuis, Hiltje Rodenhuis-Douma en Gelbrichje Bandsma.
Vier geslachten.

Bron: Sietske de Jonge-Groen.