Sipkje en Ietske Haima tweeling wonend op de Kleasterwei.
Sipkje is later getrouwd met Cornelis Jan van der Laan, Ietske is later getrouwd met Gerrit Gerrits Herrema.