Trouwdag omke Sietze en muoike Tine zoon van pake Wiebe.