Voor op de wagen Baukje Westra, naast de wagen Samme en hait Sjoerd Talsma.