Jetske en Sietske Westra zij woonden in de Lytse Buorren.