Foto
Leden van het Friesland- comité kwamen naar Leeuwarden om de gasten op te halen.
De Prinsekepel zorgde voor de muzikale entourage.

Contacten werden soms na 37 jaar hernieuwd:

37 jaar

Het werd toen wel tijd voor de Friezen die al een vier uurdurende reis achter de rug hadden om zich”efkes del te jaan”en iedereen vertrok naar zijn gastgezin.
Het echtpaar Grond uit Tzummarum wist na verschillende telefoontjes door hun gastheer, achter de verblijfplaats te komen van een van de evacués die a1s vijftienjarige jongen bij hen was geweest.
Opgetogen vertelde mevrouw Grond: "Ik wit noch krekt hoe't hy dér stie mei syn mem.
It begrutte my wol sa.
Je moasten sels mar ris alles kwyt wêze.
Einliks wie it net de bedoeling dat hij lang bij ús bliuwe soe, mar syn mem skriemde sa dat doe hawwe wy noch mar wat plak makke.
Hy hat al dy jierren bij ús jonge yn'e bedstee sliept.
No't wy him wer seagen wie der einliks gjin sprút feroare, hy wie allinnich wat kealder".
Nei de oarloch hawwe wy him nea wer sjoen, wol krigen wy ris in brief; mar it is 37 jier lyn dat wy elkoar troffen hawwe"..

Zaterdagavond werd er in het recreatiegebied “Hatenboer” even buiten Roermond een grootscheepse manifestatie gehouden, waaraan verschillende prominente artiesten hun medewerking verleenden.
Voor de Friezen was er spciale tribune gebouwd; jammer genoeg werd het uitzicht voor de gasten enigsins belemmerd door andere bezoekers waardoor de functie van het bouwwerk eigenlijk niet zo goed tot z’n recht kwam.
Het fabuleuze gebeuren dat zich op pontons op het water van de Maas afspeelde trok naar schatting 30.000 mensen.
Dit hele festijn, “Plons 750” genoemd wordt op 7 augustus via de televisie uitgezonden.

Hja kinne hjir wol feestfiere, hear”, verklaarde een van de deelneemsters.
“Wy leine fannacht om healwei fiven op bêd".
Er kan wel worden gezegd dat Roermond kosten noch moeite heeft gespaard om dit weekeinde een succes te laten worden.
Het Friesland- comité heeft maanden besteed aan de voorbereidingen.
Op zich was het al een groot karwei om de adressen van alle Friezen op te speuren.
Vaak waren mensen overleden en werd er een van de kinderen opgezocht.
Deze waren vaak verhuisd en de meisjes van vroeger waren nu mevrouwen met de naam van hun man.

Het echtpaar P. Poell had de coördinatie van de Friezen- actie in handen.
"De totale kosten van dit weekeinde zijn ongeveer 20.000 gulden: het geld werd bijeengebracht door sponsors en particulieren.
Alles werd door Roermond betaald, inclusief de treinreis".

De groep die zondagmiddag vanaf het station in Roermond richting Leeuwarden vertrok, was aanzienlijk kleiner dan hij eigenlijk zou moeten zijn.
Veel mensen hadden het zo goed naar de zin, dat ze er een paar dagen aan dit bezoek vastgeknoopt hebben.
De reacties van de Friezen waren allemaal erg positief.
Hja binne hjir tige hertlik.
Wy koene alles wol krije”.
Velen keerden terug met een beroemde “Limburgse vlaai”zodat het feest thuis nog verder gevierd kon worden.

FRIESCH DAGBLAD Maandag 2 augustus 1982.