Foto
Roermondenaren wuiven met gemende gevoelens hun gasten uit.

Reünie Friese gastgezinnen en evacués Roer mond Succes.
Roermondenaren die tijdens het laatste oorlogsjaar naar Friesland geëvacueerd werden, organiseerden het afgelopen weekeinde een reünie voor hun voormalige hulpverleners .
Zaterdagmorgen vertrokken er ruim 120 Friezen per trein uit Leeuwarden naar Roermond.
Gisteravond 7 uur kwamen zij warm en moe, maar zeer voldaan terug van hun uitstapje. De reacties van de deelnemers waren enthousiast en er kan wel gezegd worden dat dit Friezen- weekend een succes is geworden.

"Ik hie der net op rekkene dat ik harren nochris treffe soe, mar no is it dochs noch sa beteard",vertelde een van de deelneemsters die voor haar vertrek naar Roermond het adres van haar evacués niet op kon sporen en daar aangekomen via via toch nog contact wist te maken.
Sommige Friezen hadden na de oorlog hun Roermondse gasten uit het oog verloren en kregen via de organisatoren van de reünie het adres van hun evacués te pakken.
Anderen bleken in de naoorlogse jaren elkaar regelmatig bezocht te hebben en voor hen vormde deze reünie een van de vele ontmoetingen.

Het was in ieder geval een heel hartelijk welkom dat de Friezen in Roermond te wachten stond.
Op het perron stonden mensen met bloemen en door menige Fries werd een traantje weggepinkt.
Na de aankomst werd men onder muzikale begeleiding van de Prinsekepel, die ook al in Leeuwarden aanwezig was en gedurende de treinreis verschillende deuntjes weggaf, naar het cultureel centrum “De Oranjerie”gebracht waar de officiële ontvangst plaatsvond.

“Bij de Roermondenaren wordt nog vaak gesproken over de hartverwarmende ontvangst die zij in die moeilijke periode in de oorlog in Friesland gekregen hebben en hopen dat wij op deze manier nog iets van onze erkentelijkheid kunnen laten blijken”.br Met deze woorden verwelkomde de burgemeester van Roermond, mr. J. Daniëls zijn gasten.
Aan de afgevaardigden van Friesland, wethouder J. ten Brug van Leeuwarden en de heer J. Mulder van Gedeputeerde Staten reikte de heer Daniëls een “Schildstuk”uit.
Dit oude betaalmiddel werd speciaal geslagen ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad.

"Nee”,

In de Friese taal - met een zachte g" - sprak de heer J. Mous, gemeenteraadslid van Roermond de menigte in de Oranjerie toe.
De heer Mous, een "Fries om útens wie bliid wer ris Frysk prate te kinnen.
De Friezen en "Remuunders" hawwe ien ding mienskiplik;.beide binne gjin Hollanders".
Na deze opmerking ging er een gejuich op in de zaal.
"Der binne in soad ferskillen tusken de Friezen en de Limburgers, sawol op it mêd fan it leauwen, de taal en,op culinair gebied.
De Friezen sizze alles rjocht foarde raap, wylst de Limburgers in soad wurden nedich hawwe om nee te sizzen, aldus de heer Mous.
Gedeputeerde Mulder haakte hier later op in door toch een duidelijke overeenkomst tussen beide bevolkingsgroepen naar voren te brengen”.
Bij onze wekelijkse bijeenkomsten in Den Haag is me wel duidelijk geworden dat beide groepen duidelijk streven naar het behoud van de eigenheid van de cultuur.
En Limburg en Friesland ondervonden dan vaak veel steun van elkaar".

Na afloop van dit officiële gedeelte gebruikten de gasten en gastgezinnen gezamenlijk een koffiemaaltijd, waar het erg gezellig toeging.
Menig bekende werd "plotseling herkend" en er werden enthousiaste kreten geslaakt.
De heer G.F.Kooijman, directeur van de v v v, Friesland en coördinator van dit weekeinde in het noorden, voerde na de maaltijd een oud Fries welkomstritueel uit waarbij de beerenburg in zogenaamde “fûgeltsjes “ geschonken werden er een heildronk uitgebracht werd op deze hereniging.

FRIESCH DAGBLAD Maandag 2 augustus 1982.