Piet Koopmans (trouwd mei Heintje Westra)stiet, mei ferhúskisten, klear om te emigrearjen, mei de dochters Bottje,Tine en Jannie.