Tydens it űnôfhinklikheidsfeest yn 1913.
Dit feest is mei grut fertoan fierd troch hiel Nederlân,en dus ek yn Seisbierrum.
It wie doen hűnderd jier lyn dat Nederlân frij waard fan de Frânske oerhearsking, Dy’t duorre fan 1795 oant 1813.