Kroniek Tzummarum 1700-1900 Wumkes.

1714
1 juni Een eeuw geleden (1614) wonen te Tzum Anna van Eelsma, wed. van Hottinga c.s., te Burgwert. Jarich van Ockinga, te Sexbierum, Trijn van Eelsma, wed. v. Hottinga c.s., Tzummarum, Bocco van Humalda, Syds van Heerma en. Johan van Heerma, te Berlikum, Tjerck van Heerma, onder Leeuwarden, Adam van Paffenrode, op Cammingaburg te Leeuwarden, Ruurd van Juckema met zijn vrouwen hun zoon Gerrolt te Jorwerd, Doecke van Hettinga, te Wirdum, Hylck van Feitsma, Rixt van Roorda, wed. van Wytze Camminga, te Warga, Hessel van Bootsma en Antonius van Hittinga, te Hallum, Schelle van Aebbinga en Sjouck van Camminga, wed. Goslinga, te Lioessens Tiete Peijma.

1762
10 april Daar de kerkvoogden van Marssum van tijd tot tijd merkelike reparatiŽn hebben moeten doen aan de grafkelders der familie v. Eijsinga in de kerk, verzoeken dat de naastgerechtigde de kosten zal betalen aan den administr.-kerkvoogd Dr. Petrus Wielinga te Leeuwarden bij poene van verval der grafsteden.
Ds. W. v. Slooten te Tzummarum biedt een sierlijke nieuwmodische chais te koop aan.
Gedrukt bij Hendrik Hoitsma te Franeker: Vertoog over wonden, welke volstrekt uit hun aart en toevallig doodelijk zijn.

1774
2 april Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Schuitepraatje tusschen een koopman, student, jood, Vraagal en schipper Pieter Graatsma, gehouden in de jaagschuit vaarende van Leeuwarden op Sneek, waarin het gewicht, de waarde en 't fatzoen der geschriften van de z.g.n historieschrijver Nicolaas Hoefnagel op een luchtigen trant onderzogt worden, 8 st.
Bij Oldburgemeester J. Ennema te Franeker te huur een fraaie buitenwoning met schoone hovinge aan de rijdweg en vaart onder Tzummarum, laatst bij juffer T. van Houwerda bewoond.

1795
30 maart De volkssociŽteit te Leeuwarden verplaatst haar vergadering uit de 5e Latijnsche school naar de boven-voorkamer van het huis de Fraterniteit genaamd.
De vrijheidsboom geplant te Tzummarum, Jan Wytzes wordt na 7-jarige ballingschap door zijn ouders in den kring geleid.
Hij draagt op een speer de vrijheidshoed, zijn moeder een Romeinsch wapenschild met opschrift: Wij deelden in de droefheid, nu deelen wij in de vreugde, zijn vader torschte een versleten juk op de schouders.
Na de toespraak van een der commissieleden werpt de oude man het juk ter aarde en wordt hem een palmtak gegeven met nationale linten, waarna het juk onder een gestadig hoezee wordt verbrijzeld.
22 juni De nieuwe representanten kiezen uit hun midden tot president S. Stijl, tot vice-president Vegelin v. Claerbergen, tot leden der Staten-Generaal worden gekozen J. L. Huber, S. D. van Aylva en T. Joha, voor de prov. rekenkamer P. Zeper.
De burgersociŽteiten te Wolvega, zinspreuk: Houd moed, en zijt thans blij, Bataven, Want gij zijt vrij, en niet meer slaaven", en die te Tzummarum, zinspreuk: Waarom deez sociŽteit dus is gebragt in stand, Is 't waare heil van 't Volk, en ook van 't Vaderland, zoeken correspondentie.

1799
5 oktober Jacob Roorda te Tzummarum vraagt een zetmeijer voor de plaats Harkema-State aldaar.

1804
11 augustus Te koop de huizinge Harkema-State aan de oude Dijk te Tzummarum, groot 91 pondematen.

1821
7 augustus Inwijding van een nieuw orgel in de kerk te Tzummarum door Ds. Canne, maker van Dam te Leeuwarden.

1824
30 november De afdeeling Leeuwarden van het Genootschap tot zedel. verbetering der gevangenen houdt zijn eerste algem. vergadering, voorzitter burgemeester Thijs Feenstra, secr. Ds. G. H. M. Delprat. Bij Teake J. Tuinstra te Franeker verkocht de bibliotheek van wijlen S. Posthuma, heel- en vroedmeester te Tzummarum

1837
18 februari Verkocht in de Witte Zwaan te Tzummarum een huizinge Ąde Oude Vermaning" genaamd, bewoond door L. N. Kamsma.

1852
29 oktober J. J. van Dieken te St. Jacobi krijgt vergunning om een korenmolen te bouwen onder Tzummarum.

1853
1 juli Verschenen bij Telenga te Franeker: Leerrede over Ps. 9: 10 door Ds. F. J. Hesse te Tzummarum, met eenige dichtregelen van M. Koldijk Gzn. ondermeester aldaar.

1878
12 mei De inpoldering van de landen in het Waterschap de Fenne en de Hooijfenne onder Akkerwoude is in vollen gang. Inwijding van de nieuwe Herv. kerk te Tzummarum.

1879
22 januari Te Tzummarum wordt veel gebrek geleden. Armvoogden zullen nu vlas laten bewerken tot werkverschaffing

1899
26 april In N.A. Memorie's over Huizum. Opstel in L.C. van H. J. Fopma Bonnema te Tzummarum: Aan de hondenliefhebbers in het Noorden.