Ut ALDE NOTULEN

Ut de rige "‚Ide notulen" dizze kear de gearfetting fan de "Ledenvergadering van de Vereeniging "Dorpsbelang" te Tzummarum gehouden op Maandag 14 Februari 1938 bij J. Miedema."
"De voorzitter de heer W. Spoelhof opent de vergadering met een woord van welkom aan de talrijke aanwezigen.
" Dan folchje it foarlÍzen fan de notulen fan de foarige fergadering, it ferslach fan de pongh‚Ider en de bestjoersferkiezing.
"Aftredenden W. Spoelhof en D. Westra.
De voorzitter zeide geen herbenoeming meer te zullen aanvaarden.
Hij achte zijn plaats in het bestuur over te moeten dragen aan een jongere kracht.
Bij de stemming werd D. Westra herkozen die de benoeming weer aannam.
Bij een herstemming tusschen P. Post en J. Nolles werd gekozen P. Post die de benoeming ook liet welgevallen.
Punt 5 van de agenda werd druk besproken: "Afschaffing klokluiden?? "
De voorzitter legt het voorstel breedvoerig uit, o.a. dat het ledental hard is achteruit gegaan en als dat nog even zoo doorgaat, kan onze vereeniging geen subsidie meer verleenen.
Het werd over 't algeheel goed gevonden de klok met 1 Maart stop te zetten en de toestand een poosje aan te zien.
Yn 'rŻnfraach wurdt Ż.o. it folchjende bepraat:
"S. Siderius wil het brugje over doen aan de Gemeente naar de voorzitter zegt terecht dat het brugje eigendom is en blijft van Dorpsbelang. "
"Niemand meer het woord verlangende, wil de voorzitter sluiten, maar S. Harkema wil nog het woord hebben.
Onze scheidende voorzitter, aldus Harkema, wil en kan ik niet anders van zeggen, was een groote kracht voor ons.;
Als er iets gebeuren moest, ja dan moet er geld komen en hij bezat de taktiek om de penningen los te krijgen.
De spreker dankte hem voor het werk en de tijd, die hij gegeven heeft in het belang van ons dorp."