UT ALDE NOTULEN

Ut de rige "âlde notulen" dizze kear de gearfetting fan de "notulen van de Algemeene ledenvergadering van de Vereeniging Dorpsbelang te Tzummarum gehouden op 18 Februari 1937 bij J. Bok" .

"De voorzitter de heer W. Spoelhoff opende ongeveer half acht de vergadering met zijn gebruikelijke humoristische uitlatingen jegens sommigen en wenschte verder een recht gezellige vergadering.

Dan folgje it foarlêzen fan de notulen fan de foarige fergadering, it ferslach fan de ponghâlder en de bestjoersferkiezing.

"Na het ronddelen van een paar bonnen, werd overgegaan naar Punt.
Rondvraag (Er waren geen bestuursvoorstellen op de agenda)
1. Wordt met algemeene stemmen besloten, weer voor 1938 een subsidie te verleenen aan of Kerkvoogden der Ned.Hervormde Gemeente alhier of W. Louwenaar voor het luiden van de klok.
2. Dat het brugje over de Vosselaan hersteld moet worden en geverfd.
3. Enkele leden hadden opmerkingen van minder waarde, zooals een waterplaats achter de sigarenkiosk.
Maar de voorzitter merkte op dat onze vereeniging op zulke kleinigheden niet kan letten, dat moet de eigenaar van de kiosk inzien, dat zulks misschien niet in zijn voordeel zal strekken.
4. Enkele leden stelden voor om borden te plaatsen in de nabijheid van onze scholen, met het opschrift: Scholen!.
De voorzitter memoreerde in 't kort dat het niet veel had te beteekenen, om reden, dat de Gemeente de borden van maximumsnelheden in 't oud ijzer heeft gedeponeerd.

Nog verschillende kleinigheden te hebben behandeld, sluit de voorz. deze gezellige vergadering met dank voor de aanwezigen en tot volgend jaar.